За нас2024-02-22T14:08:26+00:00

За нас

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“ е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Предметът на дейност на сдружението е: подпомагане и популяризиране на физическото възпитание и спорта между гражданите от всички слоеве на обществото и всички възрастови групи с приоритет за учащи, студенти, корпоративни и браншови организации; създаване условия за масов спорт на гражданите, организиране и провеждане на спортни мероприятия, прояви и състезания; организиране на школи и курсове за тренировъчна, спортно – състезателна, и учебно-възпитателна дейност; осигуряване на условия, материално-техническа база, екипировка и тренировъчен състав  за спорт и физически упражнения на учащите и студентите; поддържане, стопанисване и  предоставяне на бази за отдих и физическо възпитание на учащи и студенти през свободното от учебни занимания време; създаване на организация и осъществяване дейност по осигуряване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в отделни корпоративни и браншови организации, изграждане и стопанисване на спортни съоръжения и обекти.

Цели на Сдружението:

 1. Осъществяване дейност за създаване условия за спорт и повишаване на физическата култура на гражданите във всички възрастови групи, с приоритет на учащи, студенти и работещи в корпоративни и браншови организации;
 2. Подпомагане на спортните занимания на гражданите, учащите, студентите и заетите в корпоративни и браншови организации в свободното време.
 3. Популяризиране на футбол и минифутбол, баскетбол, волейбол, колоездене, лека атлетика, тенис на корт, тенис на маса, плуване, бадминтон, плажна борба, плажен волейбол, плажен футбол и всички други видове спорт с оглед създаването на интерес към спорта и физическата активност.
 4. Разработване на стратегически програми за развитието на детско-юношеския и младежки спорт.
 5. Създаване на условия за физическа култура и спорт през почивните и ваканционни дни чрез организиране на учебно-тренировъчни и възстановителни лагери.

Средства за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. Организиране практикуването на различни физически упражнения и спортни дейности, включително и такива в училищата, висшите учебни заведения, корпоративни и браншови организации;
 2. Организиране на масови мероприятия, състезания и други, целящи включването на граждани от различни възрастови групи и интереси, учащи и студенти в спортни дейности;
 3. Организиране и провеждане на семинари, курсове и конкурси, свързани с дейността на Сдружението.
 4. Създаване на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
 5. Изграждане, управление и поддържане на спортни обекти и съоръжения;
 6. Кандидатстване по програми и проекти за отпускане на средства, включително и по Европейски програми, както и привличане на спонсори за осъществяване целите на Сдружението.